سامارت کنتراکت ETHRUN

قرارداد هوشمند

آشنایی با قرارداد هوشمند ETHRUN


یکی دیگر از قرادادهای هوشمند که برپایه ایتریوم طراحی و اجرا شده است قرارداد هوشمند ETHRUN هست که به تازگی اجرا شده است و این فرصتی مناسب…